EDUCATION_MEDIA
เขียนโดย Administrator   

 


 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสื่อการเรียนการสอน

 


ยินดีต้อนรับทุกท่าน


งานสื่อการเรียนการสอน


 
รายการสื่อการเรียนรู้ PDF

บริการให้ยืมสื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและครูอาจารย์

ชื่อ จำนวน หน่วยนับ

 

 

การซ่อมพัดลม 4 แผ่น
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 3 แผ่น
การซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ 4 แผ่น
งานซ่อมโทรทัศน์ (เทคนิคซ่อมโทรทัศน์) 1 แผ่น
งานซ่อม VCD (เทคนิคการซ่อม VCD) 3 แผ่น
งานซ่อมเครื่องขยายเสียง 1 แผ่น
การซ่อมตู้เย็น 4 แผ่น
การซ่อมเตารีดไฟฟ้า 4 แผ่น
การซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 4 แผ่น
การติดตั้งจานดาวเทียม 1 แผ่น
การใช้งาน ออสซิลโลสโคป 4 แผ่น
การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมัลติมิเตอร์ 1 แผ่น
งานเจาะ 1 แผ่น
การอ่านและวัดค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 แผ่น
การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมัลติมิเตอร์ 3 แผ่น
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  (วท.สพ.) 1 แผ่น
การซ่อมบำรุงและการล้างเครื่องปรับอากาศ (วท.สพ.) 1 แผ่น
การซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  (วท.สพ.) 1 แผ่น
การซ่อมเตารีดไฟฟ้า  (วท.สพ.) 1 แผ่น
การซ่อมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า (วท.สพ.) 1 แผ่น
การซ่อมตู้เย็น (วท.สพ.) 1 แผ่น
การใช้งาน ออสซิลโลสโคป  (วท.สพ.) 1 แผ่น
ระบบไฟฟ้ารถยนต์  (วท.สพ.) 1 แผ่น
การติดตั้งจานดาวเทียม  (วท.สพ.) 1 แผ่น
การวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยมัลติมิเตอร์  (วท.สพ.) 1 แผ่น
เทคนิคการซ่อมวีซีดี  (วท.สพ.) 1 แผ่น
การทำมุ้งลวด  (วท.สพ.) 1 แผ่น
การทำเหล็กดัดหน้าต่าง  (วท.สพ.) 1 แผ่น
ชื่อ จำนวน หน่วยนับ
เทคนิคการซ่อมโทรทัศน์  (วท.สพ.) 1 แผ่น
งานเจาะ  (วท.สพ.) 1 แผ่น
งานกลึง  (วท.สพ.) 1 แผ่น
งานหล่อเรซิ่น  (วท.สพ.) 1 แผ่น
งานเครื่องยนต์เล็ก  (วท.สพ.) 1 แผ่น
งานซ่อมไฟเบอร์กลาส  (วท.สพ.) 1 แผ่น
งานไม้  (วท.สพ.) 1 แผ่น
งานปูกระเบื้อง  (วท.สพ.) 1 แผ่น
งานก่ออิฐฉาบปูน  (วท.สพ.) 1 แผ่น
งานโลหะแผ่น  (วท.สพ.) 1 แผ่น
งานเชื่อม  (วท.สพ.) 1 แผ่น
งานกัด  (วท.สพ.) 1 แผ่น
ชื่อ จำนวน หน่วยนับ
การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV 2 แผ่น
การติดตั้งไฟฟ้าภายในโรงงาน 4 แผ่น
การซ่อมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 4 แผ่น
การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 แผ่น
การติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน 4 แผ่น
ชื่อ จำนวน หน่วยนับ
ชุดวิชาช่างยนต์ แผ่นที่ 1 - 4 1 ชุด
วิชาช่างไฟฟ้า แผ่นที่ 1 - 4 1 ชุด
วิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม แผ่นที่ 1 - 4 1 ชุด
วิชาสุขศึกา แผ่นที่ 1 - 3 1 ชุด
วิทยาศาตร์พาณิชยกรรม แผ่นที่ 1 - 4 1 ชุด
วิชางานไฟฟ้า 9 (งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น) แผ่นที่ 1 - 4 1 ชุด
วิชาอาชีวอนามัย แผ่นที่ 1 - 4 1 ชุด
วิชาธุรกิจทั่วไป แผ่นที่ 1 - 4 1 ชุด
วิชางานคอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 1 - 4 1 ชุด
ระบบตัวเลข 1 แผ่น
ระบบดิจิตอลพื้นฐาน 1 แผ่น
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 1 แผ่น
การจัดการหน่วยความจำและการจัดการไฟล์ 1 แผ่น
เทคโนโลยีอุปกรณ์เก็บข้อมูลและอุปกรณ์ประกอบ 1 แผ่น
ฮาร์ดดิสก์และการอินเตอร์เฟส 1 แผ่น
ซีพียู (CPU) 1 แผ่น
เมนบอร์ด 1 แผ่น
หน่วยความจำ 1 แผ่น
ระบบอินพุท เอาท์พุด 1 แผ่น
ระบบปฏิบัติการ 1 แผ่น
ระบบบัส 1 แผ่น
การประกอบคอมพิวเตอร์ 1 แผ่น
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 4 จังหวะ 1 แผ่น
การทดลองวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Proteus 1 แผ่น
การเรียนรู้ PIC ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 แผ่น
ชื่อ จำนวน หน่วยนับ
โทรทัศน์สี (บล็อคไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์สี) 2 แผ่น
การออกแบบและจำลองการทำงานของวงจรด้วย Proteus 1 แผ่น
การเขียนโปรแกรม Micro Controller ด้วย Pic 1 แผ่น
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 แผ่น
การควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วยโปรแกรม Visual Basic 2 แผ่น
การออกแบบลายพิมพ์แผ่น PCB ด้วยโปรแกรม Protel 1 แผ่น
การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CS3 2 แผ่น
การจัดทำเทคนิคพิเศษทางวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Atter Effect 2 แผ่น
การตัดต่อสื่อวีดีทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere 2 แผ่น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Adobe lllustrator 2 แผ่น
การโปรแกรมเว็บ 1 1 แผ่น
การออกแบบและเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 2 แผ่น
ระบบจุดระเบิด 1 แผ่น
ลูกสูบ (การปรับแต่งอุปกรณ์ชุดลูกสูบ) 1 แผ่น
การเขียนโปรแกรม Micro Controller ด้วย MCS-51 1 แผ่น
หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวัด 1 แผ่น
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 แผ่น
ฝาสูบ 1 แผ่น
เพลาข้อเหวี่ยง (อุปกรณ์ปรับแต่งเพลาข้อเหวี่ยง) 1 แผ่น
รายชื่อ จำนวน หน่วยนับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย แผ่นที่ 1 11 ชุด
ประวัติศาสตร์ชาติไทย แผ่นที่ 2 11 ชุด
ประวัติศาสตร์ชาติไทย แผ่นที่ 3 11 ชุด
ประวัติศาสตร์ชาติไทย แผ่นที่ 4 10 ชุด
ประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 10 ชุด
คุณธรรมจริยธรรม 10 ชุด
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 10 ชุด
ประชาคมอาเซียน ชุด 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 5 แผ่น/ชุด 1 ชุด
ภาษาไทยพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 12 ชุด
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
ภาษาไทยธุรกิจ (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (แผ่น 1) 10 ชุด
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (แผ่น 2) 10 ชุด
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10 ชุด
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 10 ชุด
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (แผ่น 1) 10 ชุด
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (แผ่น 2) 10 ชุด
วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (เรื่อง ฟุตซอล) 10 ชุด
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (เรื่อง บาสเกตบอล) 10 ชุด
เพศวิถีศึกษา (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
Real Life English 1 10 ชุด
Real Life English 2 10 ชุด
English Listening and Speaking 1 10 ชุด
Technical English on the jop 10 ชุด
วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
วิชา งานฝึกฝีมือ 1 (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเบื้องต้น 10 ชุด
วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
วิชา งานถอดประกอบเครื่องยนต์ 10 ชุด
วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
วิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ (หลักสูตร 2556) 10 ชุด
วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 10 ชุด
วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 10 ชุด
วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา การติดตั้งไฟฟ้าภายในโรงงาน 10 ชุด
ชื่อ จำนวน หน่วยนับ
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น แผ่นที่ 1 7 แผ่น
" แผ่นที่ 2 5 แผ่น
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ แผ่นที่ 1 7 แผ่น
" แผ่นที่ 2 5 แผ่น
การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร แผ่นที่ 1 7 แผ่น
" แผ่นที่ 2 3 แผ่น
เครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นที่ 1 1 แผ่น
" แผ่นที่ 2 1 แผ่น
วัสดุช่างอุตสาหกรรม แผ่นที่ 1 1 แผ่น
" แผ่นที่ 2 1 แผ่น
เครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นที่ 1 1 แผ่น
" แผ่นที่ 2 1 แผ่น
งานฝึกฝีมือ
1 แผ่น
งานสีรถยนต์
1 แผ่น
โครงการ แผ่นที่ 1 1 แผ่น
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ แผ่นที่ 1 1 แผ่น
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน แผ่นที่ 1 1 แผ่น
ศริตศาสตร์ประยุกต์ 1 แผ่นที่ 1 1 แผ่น
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 แผ่นที่ 1 1 แผ่น
งานเครื่องยนต์ดีเซล แผ่นที่ 1 1 แผ่น
เขียนแบบช่างยนต์ แผ่นที่ 2 2 แผ่น
งานจักรยานยนต์ แผ่นที่ 2 1 แผ่น
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แผ่นที่ 2 1 แผ่น
ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต แผ่นที่ 2 1 แผ่น

 

 

กฎหมายและจรรยาบรรครู

 
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Looseleaf WP Template  Valid XHTML and CSS.