หน้าที่ความรับผิดชอบของงานสื่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2013 เวลา 08:59 น.

 

งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. วางแผนจัดหา จัดทำการให้บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริหารในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

3. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้ผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกลรับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ครูที่ประสงค์จะจัดทำ เอกสารประกอบการสอน ตำราเรียน

2. รวบรวมผลงานของแต่ละวิชาให้เป็นรูปเล่ม จัดทำแผ่นปลิว จุลสารหรือวารสารทางวิชาการความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่

3. เสนอแนะหนังสือที่มีคุณค่าต่อการสอน เผยแพร่เอกสารหรือตำราที่ดีเด่นของผู้สอนแต่ละวิชาให้เป็นที่รู้จักทั่วไป

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

5. บริการสื่อการเรียนการสอนแก่ครู นักศึกษาตลอดจนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา

6. รับผิดชอบ เก็บรวบรวม ดูแล บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา

7. ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา

8. เสนอโครงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น

9. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กันยายน 2013 เวลา 13:31 น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Looseleaf WP Template  Valid XHTML and CSS.